Oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary:

- trudności szkolne, dysleksja, zaburzenia poznawcze;

- trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania;

- zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne;

- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe;

- praca z dzieckiem nadpobudliwym, zespołem Aspergera, spektrum autyzmu;

- praca z dzieckiem zdolnym

 

W ramach kierunkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży gabinet oferuje:

- diagnozę możliwości intelektualnych;

- diagnozę trudności szkolnych oraz wychowawczych;

- diagnozę osobowości, temperamentu;

- diagnozę kompetencji społecznych;

- diagnozę predyspozycji/mocnych stron - poradnictwo szkolno-zawodowe;

- kierunkowe oddziaływanie terapeutyczne/psychoedukację (zgodnie z zaburzonym obszarem);

- warsztaty grupowe z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych (zgodnie z zapotrzebowaniem);

 

 

Istnieje możliwość uzyskania specjalistycznej opinii psychologicznej/psychologiczno-pedagogicznej celem przedłożenia jej określonym placówkom/instytucjom.

Uzyskanie opinii jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i szczegółowym badaniu kierunkowym.