Oferowana pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży obejmuje następujące obszary:

- trudności szkolne, dysleksja, zaburzenia poznawcze;

- trudności wychowawcze, zaburzenia zachowania;

- zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne; zaburzenia odżywiania

- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych/zaburzenia rozwojowe;

- praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, spektrum autyzmu;

- praca z dzieckiem zdolnym

 

W ramach kierunkowej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży gabinet oferuje:

- diagnozę możliwości intelektualnych;

- diagnozę trudności szkolnych oraz wychowawczych;

- diagnozę osobowości, temperamentu;

- diagnozę kompetencji społecznych;

- diagnozę predyspozycji/mocnych stron - poradnictwo szkolno-zawodowe;

- kierunkowe oddziaływanie terapeutyczne, w tym m. in. terapię psychologiczną, socjoterapię, trening funkcji poznawczych, trening umiejętności społecznych, terapię ręki, terapię pedagogiczną, terapię Snoezelen (zgodnie z zaburzonym obszarem);

- zajęcia grupowe, socjoterapeutyczne z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych (zgodnie z zapotrzebowaniem);

Istnieje możliwość uzyskania specjalistycznej opinii psychologicznej/psychologiczno-pedagogicznej celem przedłożenia jej określonym placówkom/instytucjom.

Uzyskanie opinii jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i szczegółowym badaniu kierunkowym.