Regulamin gabinetu

REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

KINGA DZIEWIĄTKOWSKA-KOZŁOWSKA

 1. Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również pomoc psychologiczną dla dorosłych w ramach diagnozy oraz konsultacji.
 2. Wizyty konsultacyjne/diagnostyczne/ terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 4. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
 5. Psycholog ma prawo do odmówienia udzielenia konsultacji czy wsparcia terapeutycznego w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia klienta/rodzica dziecka czy dziecka.
 6. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.
 7. Psycholog zapewnia również dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał jest istotna dla dalszego procesu terapeutycznego, bądź zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 8. Klient bądź rodzic/opiekun dziecka ma prawo do uzyskania opinii lub/i zaświadczenia dotyczącego zinterpretowanych wyników diagnozy czy prowadzonego procesu terapii.
 9. Psycholog nie udostępnia klientowi ani rodzicowi/opiekunowi dziecka wyników surowych testów diagnostycznych czy surowych danych obserwacyjnych, jak również wytworów w tym notatek terapeutycznych (jeśli takowe istnieją – psycholog nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji), które nie zostały poddane procesowi interpretacji (zapis o ochronie metod i technik pracy psychologa oraz tajemnicy zawodowej regulowane przed kodeks etyczno-zawodowy psychologa pkt 11.2).
 10. Klient/rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.
 11. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii. W przypadku dzieci – po zakończonych zajęciach terapeutycznych rodzic/opiekun ma prawo do ich 10-minutowego omówienia. W sytuacji gdy jest to niemożliwe z powodu niedostępności rodzica, rodzic/opiekun chcąc uzyskać informacje jest zobowiązany do umówienia się na odrębną wizytę. Jeśli jest możliwe wydłużenie czasu za zgodą i dostępnością psychologa klient jest zobowiązany opłacić każdą nowo rozpoczętą godzinę konsultacji. Omówienia telefoniczne po spotkaniu prowadzi się w toku wyjątkowym za zgodą i dostępnością psychologa. Czas trwania omówienia telefonicznego nie przekracza 10 min.
 12. Czas trwania pierwszej konsultacji to 50min. Czas trwania badania diagnostycznego jest zależny od jego typu i wynosi od 50 do 120 min. (klient/rodzic/opiekun zawsze jest informowany o przewidywanym czasie trwania). Czas trwania dodatkowych konsultacji terapeutycznych/zajęć terapeutycznych to 50 min.
 13. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
 14. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie 728 573 513 lub poprzez Messenger FB.
 15. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego – dostępne na stronie www.psycholog-pedagog.pl oraz w gabinecie.
 16. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najlepiej najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu. Odwołanie wizyty na mniej niż 24h skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100%.
 17. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, spotkanie jest przedłużane o czas spóźnienia w tym samym dniu konsultacji lub przy następnej wizycie; jeśli nie ma takiej możliwości cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, jeśli jest taka możliwość będzie przedłużone, jeśli nie ma takiej możliwości zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
 18. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką, po zakończeniu wizyty.
 19. Klient/rodzic/opiekun dziecka odpowiada za ewentualne uszkodzenia mienia na poziomie poczekalni oraz pomieszczenia diagnostyczno-terapeutycznego. Wszelkie uszkodzenia klient powinien niezwłocznie zgłosić psychologowi. Klient/rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek pozostawienia porządku w poczekalni w takim stanie, jakim go zastał przychodząc na wizytę. Jeśli psycholog zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu miejsc udostępnionych w gabinecie, ma prawo do zażądania od klienta niezwłocznego doprowadzenia pomieszczenia do stanu uprzedniej używalności.
 20. Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.
 21. Korzystanie z usług gabinetu psychologiczno-pedagogicznego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.